ПОСТ-КОВИД РЕХАБИЛИТАЦИЯ

В „ДКЦ II БУРГАС“ ЕООД,
ЗВЕНО ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА, 3 ЕТАЖ,
СЕ ИЗВЪРШВА

ПОСТ-КОВИД РЕХАБИЛИТАЦИЯ

НА ЗДРАВНОOСИГУРЕНИ ЛИЦА С НАПРАВЛЕНИЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЯ И СЪВМЕСТНО ЛЕЧЕНИЕ
БЛ.№3 НА МЗ – НЗОК