За нас. Цени

IMG_4940Диагностично–консултативен център II Бургас ЕООД осигурява специализирана извънболнична медицинска помощ основно на населението на Община Бургас и съседните общини от Област Бургас с обслужвано население над 200 000 души. През туристическия сезон в центъра се обслужват пациенти от цялата страна, както и чуждестранни граждани.

ДКЦ II – Бургас ЕООД извършва по график медицински дейности от следните видове:

 • Амбулаторни медицински прегледи за диагностика и лечение от лекар-специалист: акушер-гинеколог, кардиолог, хирург, оториноларинголог, офталмолог, педиатър, невролог, ендокринолог, уролог, ортопедо-травматолог, терапевт, психиатър, неврохирург, съдов хирург, хематолог, гръден хирург, нефролог, гастроентеролог, клиничен алерголог.
 • Профилактични медицински дейности, в т.ч. женска и детска консултация.
 • Консултации, поискани от друг лекар.
 • Високоспециализирани дейности: доплерово изследване на съдове, вело-тест на сърдечно-съдовата система, аудиометрия, ехокардиография, непрекъснат 24-часов запис на АН (холтермониториране).
 • Диспансерно наблюдение на болни.
 • Клинични медико-диагностични изследвания – хематологични изследвания; биохимия; изследване на хормони; туморни маркери; изследване на урина и други.
 • Образни медико-диагностични изследвания, рентгенографии и рентгеноскопии; ехографски изследвания на чернодробна и отделителна системи, щитовидна и млечни жлези, коремни органи и други.
 • Физиотерапевтични дейности и рехабилитационни дейности, включително на спортисти и деца с гръбначни и други заболявания в училищна възраст
 • Експертиза на работоспособността.

Центъра е осигурен със съвременна медицинска апаратура, която се използва за ежедневната диагностична и лечебна дейност. Лекарският състав е от опитни специалисти в съответните области на дейност на центъра.

Диагностично-консултативен център II – Бургас ЕООД осъществява своите диагностични, лечебни и профилактични и спомагателни функции при преимуществено зачитане правата на пациентите и преди всичко – защита на тяхното човешко достойнство.

ДКЦ II – Бургас ЕООД е акредитирано от Министерство на здравеопазването през 2016 година и получи акредитационна оценка за цялостна медицинска дейност „Отлична“ за срок от пет години.

Лечебното заведение е сертифицирано по Системата за управление на качеството по изискванията на международния стандарт ISO 9001:2008 от 2010 година и по новата версия на стандарта ISO 9001:2015 – от 2016 година.

 

Ценоразпис платени услуги 09.2022

 

ИНФОРМАЦИЯ за предлаганите административни услуги

 1. Издаване на болничен лист от лекуващ лекар и ЛКК
 • Издаване на болничен лист от лекуващ лекар /еднолично/:

– необходими документи –  лична карта, Декларация за ползвани дни временна нетрудоспособност,  лична амбулаторна карта /ЛАК/

– срок – по време на прегледа

– такса – по НЗОК – според възрастта и заболяването; платено- по Ценоразпис на платени услуги

 •  Издаване на болничен лист от ЛКК:

– необходими документи талон за ЛКК; консултация от лекар-специалист по съответното заболяване, вписана в личната амбулаторна карта /ЛАК/;  Лична карта, Декларация за ползвани дни временна нетрудоспособност

– срок – според графика на ЛКК

– такса – по НЗОК – според заболяването; платено – по Ценоразпис на платени услуги15.00 лв

 “….Чл. 7. (1) Болничните листове се издават от лекуващите лекари/лекарите по дентална медицина и ЛКК. Лекарите по дентална медицина издават болнични листове само за заболявания от тяхната специалност. Лекарите от центровете за спешна медицинска помощ могат да издават болнични листове за домашно лечение до 3 календарни дни. Клиничният преглед и становището за временната неработоспособност се отразяват в личната амбулаторна карта (ЛАК) на лицето.

(2) Болнични листове могат да се издават и от лечебни заведения, които обслужват лицето по месторабота….” Наредба за медицинската експертиза

 2. Издаване на дубликат на болничен лист:

– необходими документи – писмено искане от осигурителя, от осигурения или от самоосигуряващото се лице; лична амбулаторна карта /ЛАК/

– срок – до 5 дни

– такса – 10.00 лв

 “…Чл. 53. Дубликат на болничен лист се издава от лечебното заведение, което е издало оригинала, срещу писмено искане от осигурителя, от осигурения или от самоосигуряващото се лице. В молбата се посочва причината, поради която се иска дубликат. На издадения болничен лист се вписва „Дубликат“. Молбата, срещу която се иска дубликат от болничен лист, се прилага в ЛАК… Наредба за медицинската експертиза

 1. Издаване на медицинска документация:
 • медицински рецепти, предписания, протоколи, медицински бележки и др.

– необходими документи –  амбулаторни листове от други прегледи, резултати от рентгенови,  клинико-лабораторни  и други изследвания, епикризи и др.

– срок – по време на прегледа

– такса – по НЗОК – според възрастта и заболяването; платено-  по Ценоразпис на платени услуги

 •  медицински удостоверения, свидетелства

– необходими документи – бланки

– срок –  по време на прегледа

– такса –според вида на документа – по Ценоразпис  на платени услуги

  „…Чл. 27. (1) Здравна информация са личните данни, свързани със здравословното състояние, физическото и психическото развитие на лицата, както и всяка друга информация, съдържаща се в медицинските рецепти, предписания, протоколи, удостоверения и в друга медицинска документация…“ – Закон за здравето

 4. Предоставяне на здравна информация

 – необходими документи – амбулаторни листове от други прегледи, резултати от рентгенови,  клинико-лабораторни  и други изследвания, епикризи и др.

– срок – по време на прегледа

– такса – по НЗОК – според възрастта и заболяването; платено-  по Ценоразпис  на платени услуги

„…Чл. 28б. (1) Пациентът има право да получи от лечебното заведение здравната информация, отнасяща се до неговото здравословно състояние, включително копия от медицинските си документи….“ – Закон за здравето